“Топлофикация - Перник” ЕАД е държавно дружество, контролирано от Министерството на енергетиката и енергийните ресурси (МЕЕР)

Кв. Мошино
Телефони:
076/648211 - централа
076/648317 - изп. директор
076/648265 - диспечери
076/601990 - битова топлофикация
Факс 076/670683


Предмет на дейност:

 • Производство на електроенергия и топлоенергия
 • Производство, пренос, разпределение и пласмент на топлоенергия за стопански и комунално-битови нужди с топлоносител пара и гореща вода
 • Инженерингова дейност
 • Поддръжка и ремонт на енергийни и топлофикационни съоръжения
 • Инвестиционна и търговска дейност

ТЕЦ “РЕПУБЛИКА”

ТЕЦ “Република” е топлофикационна електроцентрала с комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия за нуждите на промишлеността и битовия сектор на Перник. Строителството й започва през 1949 г. Въведена е в експлоатация на 17.12.1951 г. с парогенератор №2 и турбогенератор №2, а четири месеца по-късно - и парогенератор №1 и турбогенератор №1.
Първото разширение е извършено през периода 1956-1958 г. През януари 1958 г. е въведен в експлоатация турбогенератор №3, а през юни 1958 г. - и турбогенератор №4.
Второто разширение е осъществено през периода 1964-1966 г., като през март 1965 г. е въведен в експлоатация парогенератор №5 с турбогенератор №5.
През 1980 г. е въведена в експлоатация I бойлерна уредба, а през 1990 г. - и II бойлерна уредба.
През 1993 г. са демонтирани турбогенератор №1 и №2, а турбогенератор №3 е подменен с противоналегателна турбина с противоналягане 1.2 ата. Същата година са демонтирани нагревните повърхности на парогенератор резервен за замяната му с котел на кипящ слой.

Електрическа схема на централата

В ТЕЦ “Република” работят електрически уредби с напрежение 0.4, 6.3, 20 и 110 kV, които са изпълнени с двойна шинна система, а 6.3 kV е и секционирана.
Генератори №3 и №4 са подсъединени към шини 6.3 kV с шинопроводи, а генератор №5 - към шини 110 kV чрез тринамотъчен трансформатор 60 MVA 10.5/20/110 kV.
Собствените нужди 6 kV се захранват от закрита разпределителна уредба, която се състои от 7 блока.Пределни цени на топлинната енергия, доставяна с
топлоносител гореща вода за потребителите

На основание на чл.23(3) от ЗЕЕР, чл.9 от Наредбата за образуване и прилагане на цените и тарифите на топлинната енергия и Решение №Ц-002 от 29.03.2002 г. на ДКЕР - София. “Топлофикация - Перник” ЕАД обявява пределни цени на топлинна енергия - доставяне с топлоносител гореща вода за потребителите както следва:
Абонати, ползващи топлоенергия за битови нужди (население) съгласно ПМС №141/5.07.2002 г.
  Цена за енергия - 37.45 лв./МВтч
  Цена за мощност - 0.05 лв./куб.м
Абонати, ползващи топлоенергия за стопански нужди
  Цена за енергия - 31.367 лв./МВтч
  Цена за договорена мощност - 2500 лв./МВт
  Цена за мощност - 0.108 лв./куб. м
Горните цени са с включен ДДС.

Гориво

Качествени показатели Типични (норма) Лимит за отказване
Долна топлина на изгаряне 2100 Ккал/кг под 1695 Ккал/кг
Обща влага 15% над 19%
Пепел на суха маса 58% (максимум) над 62.5%
Сяра - горима маса 1.2% (максимум)
Летливо вещество 40% (минимум)
Размер 0-30 мм
Коефициент на смилаемост 0.9-1.1

Перспективи на развитие

Предвижда се съгласно разработен Master plan for rehabilitation от EKONO ENERGY рехабилитация на топлопреносната мрежа и абонатните станции и изграждането на котел на кипящ слой за използването на наличната високопепелна горивна база в Пернишкия минен басейн.

Актуално

 • Съгласно приетите промени в Закона за енергетиката функциите на държавната агенция се поемат от Министерството на енергетиката и енергийните ресурси.
 • Парламентът гласува предложението на премиера досегашният председател на ДАЕЕР да оглави новото министерство.